Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING OPACKGROUP Algemeen: Oerlemans Packaging B.V., Kleibergsestraat 4, 4265 GB te Genderen en de aan haar gelieerde ondernemingen Oerlemans Plastics B.V. te Giessen, Plasthill B.V. te Hillegom, Fardem Packaging B.V. te Edam, Oosterwoldense Plastic Industrie B.V. te Oosterwolde, Perfon B.V. te Goor en Flexpak Transparant Verpakkingsindustrie B.V. te Geldermalsen, Verpakkingsindustrie Stempher B.V. te Rijssen en Opack Holding B.V. te Erp, hierna te noemen OPACKGROUP, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Tel: (0416) 358100 E-mail: [email protected], Website: www.opackgroup.com Mevrouw Carin van Herwijnen, Functionaris Gegevensbescherming van de OPACKGROUP. Zij is te bereiken via [email protected] Persoonsgegevens die wij verwerken De OPACKGROUP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: -          Voor- en achternaam; -          Functie (voor zover door u verstrekt); -          Geslacht; -          Adresgegevens; -          Telefoonnummer; -          E-mailadres; -          IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld); -          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; -          Locatiegegevens (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld); -          Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld); -          Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld). Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement verderop in dit document; -          Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld); -          Bankrekeningnummer (voor zover door u verstrekt); -          De OPACKGROUP analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld). Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement verderop in dit document. De OPACKGROUP verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gebruik van uw gegevens De OPACKGROUP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -          Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine e.d. aan klanten en derden -          U te kunnen benaderen via telefoon of e-mail of anderszins indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; -          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; -          Om goederen en diensten e.d. bij u af te leveren; -          Om uw facturen te sturen en uw betalingen af te handelen; -          U uit te nodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, beurzen en seminars e.d. Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw gegevens a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De OPACKGROUP Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met De OPACKGROUP. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de door u bestelde producten te kunnen leveren. b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van De OPACKGROUP Er zijn verschillende wetten waar De OPACKGROUP aan zal moeten voldoen. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, omdat wij moeten voldoen aan onze belastingplicht. c) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De OPACKGROUP Wij willen u graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van de nieuwsbrief, het bezoek aan onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met uw privacybelang en worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen. d) U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. Geautomatiseerde besluitvorming De OPACKGROUP neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard De OPACKGROUP bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard. Dit betekent dat wij de gegevens bewaren zolang u een relatie heeft met de OPACKGROUP. De financiële en administratieve gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is. Gezamenlijke database De OPACKGROUP verwerkt uw persoonsgegevens in een gezamenlijke database met de andere gelieerde bedrijven van de groep. Hiervoor is een regeling opgesteld waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen over o.a. beveiliging en vertrouwelijkheid zijn beschreven. Delen van persoonsgegevens met derden De OPACKGROUP deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zijn o.a.: ·         Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist; ·         Betaalpartners, dit is vereist om te kunnen factureren; ·         Bezorgpartners, dit is vereist om de door u bestelde producten te kunnen bezorgen; ·         IT-leverancier, om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen; ·         Andere verwerkers die we inschakelen om ons te assisteren; ·         Andere derden, na schriftelijke toestemming van u. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De OPACKGROUP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De OPACKGROUP geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De OPACKGROUP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement verderop in dit document. Beveiliging Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden ingeschakeld. Websites, sociale media etc. van derden Op onze website zijn links naar derden opgenomen. De OPACKGROUP draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze derden te lezen. Foto’s, video’s etc. Op door de OPACKGROUP georganiseerde bijeenkomsten, evenementen, vergaderingen etc. kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beeld- en/of geluidsopnamen kunnen door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven, tijdschriften etc. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de OPACKGROUP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De OPACKGROUP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.