Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING OERLEMANS PACKAGING GROEP

Algemeen:

Oerlemans Packaging B.V., Kleibergsestraat 4, 4265 GB te Genderen en de aan haar gelieerde

ondernemingen Oerlemans Plastics B.V. te Genderen, Plasthill B.V. te Hillegom, Fardem Packaging

B.V. te Edam, Oosterwoldense Plastic Industrie B.V. te Oosterwolde, Perfon B.V. te Goor en Flexpak

Transparant Verpakkingsindustrie B.V. te Geldermalsen en Opack Holding B.V. te Erp. zijn

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tel: (0416) 358100 E-mail: [email protected], Website: www.oerlemanspackaging.nl

Mevrouw Carin van Herwijnen, Functionaris Gegevensbescherming van de Oerlemans Packaging

Groep. Zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Oerlemans Packaging Groep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;

- Functie (voor zover door u verstrekt);

- Geslacht;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- IP-adres (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan

te maken, in correspondentie en telefonisch;

- Locatiegegevens (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);

- Gegevens over uw activiteiten op onze website (via programma’s die aan de website zijn

gekoppeld);

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (via programma’s die aan de

website zijn gekoppeld). Voor meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen,

verwijzen wij u naar ons cookiestatement verderop in dit document;

- Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan de website zijn gekoppeld);

- Bankrekeningnummer (voor zover door u verstrekt);

- De Oerlemans Packaging Groep analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te

verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (via

programma’s die aan de website zijn gekoppeld). Voor meer informatie over de gegevens die wij

van u verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement verderop in dit document.

De Oerlemans Packaging Groep verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar.

Gebruik van uw gegevens

De Oerlemans Packaging Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine e.d. aan klanten en derden

- U te kunnen benaderen via telefoon of e-mail of anderszins indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Om goederen en diensten e.d. bij u af te leveren;

- Om uw facturen te sturen en uw betalingen af te handelen;

- U uit te nodigen voor vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, beurzen en seminars e.d.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw gegevens

a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en De

Oerlemans Packaging Groep

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat de

verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met De

Oerlemans Packaging Groep. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de

door u bestelde producten te kunnen leveren.

b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van De

Oerlemans Packaging Groep

Er zijn verschillende wetten waar De Oerlemans Packaging Groep aan zal moeten voldoen. Op

grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.

Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om uw gegevens aan derde partijen te verstrekken.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, omdat wij moeten voldoen aan onze belastingplicht.

c) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

van De Oerlemans Packaging Groep

Wij willen u graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij uw

persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van de nieuwsbrief, het bezoek aan

onze website en het promoten van onze social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met

uw privacybelang en worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

d) U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Oerlemans Packaging Groep neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde

verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

De Oerlemans Packaging Groep bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard.

Dit betekent dat wij de gegevens bewaren zolang u een relatie heeft met de Oerlemans Packaging

Groep. De financiële en administratieve gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk verplicht is.

Gezamenlijke database

De Oerlemans Packaging Groep verwerkt uw persoonsgegevens in een gezamenlijke database met

de andere gelieerde bedrijven van de groep. Hiervoor is een regeling opgesteld waarin de

verantwoordelijkheden en verplichtingen over o.a. beveiliging en vertrouwelijkheid zijn beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Oerlemans Packaging Groep deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor

het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit

zijn o.a.:

 Overheidsinstanties, indien een wettelijk voorschrift dat vereist;

 Betaalpartners, dit is vereist om te kunnen factureren;

 Bezorgpartners, dit is vereist om de door u bestelde producten te kunnen bezorgen;

 IT-leverancier, om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen;

 Andere verwerkers die we inschakelen om ons te assisteren;

 Andere derden, na schriftelijke toestemming van u.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid

van uw gegevens. De Oerlemans Packaging Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Oerlemans Packaging Groep geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de

Europese Economische Ruimte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Oerlemans Packaging Groep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor

de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze

website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen

via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over de gegevens die wij van u

verzamelen, verwijzen wij u naar ons cookiestatement verderop in dit document.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische

en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen

onrechtmatig gebruik. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Onze medewerkers zijn verplicht om de

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden

die door ons worden ingeschakeld.

Websites, sociale media etc. van derden

Op onze website zijn links naar derden opgenomen. De Oerlemans Packaging Groep draagt geen

verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en voor de wijze waarop deze derden omgaan

met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze derden te lezen.

Foto’s, video’s etc.

Op door de Oerlemans Packaging Groep georganiseerde bijeenkomsten, evenementen,

vergaderingen etc. kunnen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beeld- en/of

geluidsopnamen kunnen door ons worden gepubliceerd op websites, sociale media, nieuwsbrieven,

tijdschriften etc.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Oerlemans Packaging

Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of

een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De Oerlemans Packaging Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

De Oerlemans Packaging Groep behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.